Borçluya satış yetkisi verilmesine dair düzenleme - Av. Gizem KALAY

Borçluya satış yetkisi verilmesine dair düzenleme


 

BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİNE DAİR DÜZENLEME

 

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 12.maddesi ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na 111/a maddesi eklenerek borcu nedeniyle malına haciz konulan kişiye malını kendisinin satmasına imkan tanınmıştır. 28 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘’İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik’’ ile de eklenen maddenin uygulanmasına ilişkin ayrıntılar belirtilmiştir.

Buna göre borçluya, İcra Dairesi tarafından haczedilen ve satışı istenen malının takdir edilen kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine müracaat ederek malının satışı için kendisine yetki verilmesine ilişkin talep imkanı tanınmıştır.Bu talepte rızaen satış talebinde bulunan borçlu, tebligata elverişli adresini ve iletişime yarar bilgilerini satış talebiyle birlikte icra dairesine bildirir ve bu talep ve bildirim üzerine icra müdürü, rızai satış talebinin ilgili sicile işlenmesine yönelik gerekli işlemleri başlatır.

İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebrî satış işlemlerini durdurarak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki belgesi düzenleyerek tebliğ eder.Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya tebliğinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre zarfında alacaklı bakımından satış isteme süresi işlemeyeceği gibi söz konusu hacizli malla ilgili İcra Müdürlüğü de hiçbir satış işlemi yapamayacaktır.

Borçlu verilen süre içinde satış işlemini yaptıktan sonra, alıcı ve satış işlemi ile ilgili tüm bilgileri İcra Müdürlüğü’ne verecek ve alıcı, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödeyecektir.Alıcının anlaşılan bedeli İcra Dairesi’ne yatırması ile icra müdürü, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhâl ilgili Mahkemeye gönderir. Mahkeme, en geç on gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir.Mahkemece verilen karar UYAP vasıtası ile icra dairesine bildirilir.

Mahkemenin kabul kararı vermesi halinde malın mülkiyeti alıcıya geçer. İcra dairesince tüm hacizler kaldırılarak malın devir ve teslim işlemleri yapılır.

Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda ise bu kararın icra dairesine gönderilmesinden itibaren üç iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka hesabına iade edilir ve İcra Müdürlüğü söz konusu hacizli malla ilgili satış işlemlerini kendisi devam ettirir.

İcra İflas Kanununa sonradan eklenen ve yönetmelikçe ayrıntıları belirlenen söz konusu düzenleme, alacaklıya alacağını alabilmesi için herhangi bir risk ya da engel oluşturmasının aksine borçlunun İcra Müdürlüğünün satabileceği tutardan daha yüksek tutarda satışı gerçekleştirmesi halinde bu durum alacaklının menfaatine bile olacaktır.Yine bununla birlikte borçlu da kendi imkanlarıyla malının daha yüksek değerle ya da istediği kişiye satılmasını sağlayabilecek, alacaklının da bundan herhangi bir zararı olmayacaktır.

 

Av.Gizem KALAY

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
30Haz
31Mar
01Mar

Hukukumuzda Mehir

20Şub

Nafaka